tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Poniedziałek, 3 października 2022   Imieniny: Teresy, Józefy, Heliodora

Konkurs fotograficzny „CZARNO-BIAŁE KOŁO CZESŁAWA”

Są wśród Kolan postaci, o których nie można zapomnieć. Czesław Freudenreich urodził się 1 czerwca 1873 r. Jego życie osobiste i zawodowe związane było z Kołem i powiatem kolskim. W czasach, kiedy Polska zniknęła z mapy Europy, a następnie odradzała się na nowo, Czesław Freudenreich podtrzymywał wśród Kolan poczucie tożsamości narodowej. Był uznanym przedsiębiorcą. Jego bezinteresowne oddanie sprawom społecznym, działalność kulturalna, oświatowa i sportowa wpływały na poprawę jakości życia mieszkańców Ziemi Kolskiej. Odważnie manifestował swoje antyhitlerowskie poglądy, nawołując do obrony Ojczyzny. W nocy z 13 na 14 października 1939 r., na mocy decyzji SS Sonderkomando w Koninie, Czesław Freudenreich i jego córka Krystyna, za patriotyczne postawy, zostali zaaresztowani i bez wyroku sadowego rozstrzelani 10.11.1939 r.

Ogłoszony konkurs i wystawa mają być hołdem, oddanym lokalnemu patriocie, w osiemdziesiątą rocznicę jego śmierci.

§1
1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady, na jakich przeprowadzony zostanie konkurs fotograficzny pt. „Czarno-Białe Koło „Czesława”
2. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Kole, ul. Słowackiego 5, 62-600 Koło
3. Celem konkursu jest wzbudzanie ciekawości oraz chęci zgłębiania wiedzy historycznej, poszerzanie wiedzy o bohaterach i ludziach zasłużonych dla lokalnej społeczności, popularyzacja dziedzin sztuk i technik plastycznych, pobudzanie inwencji twórczej, wyrabianie poczucia estetyki, inspirowanie do twórczych poszukiwań.

Warunki ogólne
§2
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Przedmiotem konkursu są wykonane przez uczestników czarno-białe fotografie (maksymalnie pięć zdjęć autorskich od jednego uczestnika), które należy dostarczyć pocztą elektroniczną na adres: mdk.promocja.kol@wp.pl.
3. Uczestnikiem konkursu może być osoba, która do 25. 10. 2019 r., prześle na adres: mdk.promocja.kolo@wp.pl, jednego e-maila z maksymalnie pięcioma plikami. Każdy plik w swojej nazwie musi zawierać imię i nazwisko autora oraz tytuł pracy. Zdjęcia powinny spełniać następujące wymagania: format 50 x 70 cm, rozdzielczość 300 dpi, plik JPG nie mniejszy niż 5 MB, nie większy niż 10 MB. Ponadto w korespondencji emailowej muszą znaleźć się zeskanowane, wypełnione i podpisane oświadczenia, będące załącznikami do niniejszego regulaminu. W tytule e-maila należy wpisać: „Czarno-białe Koło Czesława” i imię i nazwisko autora prac.
4. Prace mają mieć charakter indywidualny i muszą być opatrzone tytułem.
5. Do udziału w konkursie zapraszamy dorosłych (16+) oraz uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Koła i powiatu kolskiego.
6. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe:
I kategoria: 18 lat – 100 lat
II kategoria: uczniowie wszystkich rodzajów szkól ponadpodstawowych
III kategoria: uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych
7. Tematem zdjęcia jest kadr, który skojarzy się, bądź odniesie do postaci Czesława Freudenreicha, mody i czasów, w których żył (1873 – 1939). Tłem dla wystylizowanych postaci lub przedmiotów skojarzonych z tamtymi czasami, mogą być budynki lub miejsca w Kole, z którymi związana była osoba Czesława (np.: willa, w której mieszkał, budynki pofabryczne, ratusz kolski, z okien którego jeszcze w sierpniu 1939 r. nawoływał do obrony kraju, kościoły lub inne przedmioty nawiązujące do jego pasji sportowych (np.: rowerowej, wioślarskiej), czy jego zamiłowania do teatru i spektakli realizowanych wspólnie z amatorami zrzeszonymi w Kolskim Towarzystwie Muzyczno-Dramatycznym LUTNIA (np.: maska teatralna, rekwizyty teatralne, elementy scenografii). Poszukiwania i pomysłowość pozostawiamy autorom zdjęć.
8. Nadesłanie prac, jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik jest ich autorem oraz, że do chwili otwarcia wystawy, zdjęcia nie były publikowane i udostępniane.
9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez autora lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika, (gdy uczestnik jest niepełnoletni), na nieodpłatną publikację jego wizerunku przez Organizatorów konkursu na dowolnych
polach eksploatacji, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

§3
Ocena prac konkursowych
1. Prace konkursowe oceni powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa.
Komisja oceniać będzie:
a) unikatowość zdjęcia,
b) wykazaną kreatywność,
c) atrakcyjność wizualną i estetyczną zdjęci
d) zgodność pracy z tematem,
2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Komisja Konkursowa przyzna trzy nagrody równorzędne w każdej kategorii (w przypadku wyrównanego poziomu prac Komisja zastrzega sobie inny sposób przyznania nagród).
3. Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienia.
4. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej MDK w Kole dnia 5 listopada 2019 r oraz profilu Fb.
5. Wręczenie nagród odbędzie się 10 listopada 2019 r. podczas uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej. Dokładna godzina rozpoczęcia wernisażu zostanie podana na stronie internetowej www.mdk.kolo.pl., a laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.

§4
Ochrona danych osobowych
1. Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
b) nieodpłatną publikację w ramach promocji konkursu i w zakresie działalności organizatora (prezentowanie publicznie w dowolny sposób pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, nazwy miejscowości, z której pochodzi i/lub nazwy szkoły, do której uczęszcza).
2. Niedostarczenie wszystkich wymaganych w regulaminie dokumentów, skutkuje odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.
3. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§5
Prawa autorskie
1. Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia pracy konkursowej, oświadcza, że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec organizatora za wady prawne zgłoszonej pracy konkursowej.
2. Organizator jest zobowiązany do respektowania autorskich praw osobistych do Utworu, w szczególności jest zobowiązany do każdorazowego oznaczania autorstwa Utworu.
3. Z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik nieodpłatnie, bezterminowo i na zasadzie wyłączności przenosi na Miejski Dom Kultury w Kole prawa autorskie i majątkowe do tej pracy, w rozumieniu przepisów
ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zakresach:
a) rozpowszechniania pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, a także udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
b) utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej dowolną techniką i w dowolnej liczbie egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych,
c) przechowywania i przekazywania pracy konkursowej, w tym w szczególności wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej z wykorzystaniem Internetu,
d) obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono, w tym w szczególności wprowadzanie pracy do obrotu, sprzedaż, użyczanie, najem, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie na innych podstawach,
e) przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w utworze, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała.
Postanowienia końcowe

§6
1. Uczestnik konkursu/opiekun prawny/nauczyciel dokonując zgłoszenia do konkursu, akceptuje wszystkie zasady konkursu określone niniejszym regulaminem.
2. Uczestnik konkursu/opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku – zdjęć, wykonanych w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjnoinformacyjnych organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn, także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
5. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz warunki prowadzenia konkursu. W sytuacjach nieobjętych regulaminem decyzję podejmuje organizator. Od decyzji organizatora nie przysługuje odwołanie.
6. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.mdk.kolo.pl.
7. Wszelkie informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 505 744 720 lub wysyłając zapytanie na adres e-mail: mdk.promocja.kolo@wp.pl, lub od opiekuna konkursu Anety Piorun, tel.: 793 760 823.

ZAPRASZAMY do udziału w konkursie.
Dyrektor MDK w Kole: Radomir Piorun


Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy.
2. Oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów/nauczycieli
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe