tel. (63) 272-23-11  
urzad_top1
Miasto Koło
Środa, 6 grudnia 2023   Imieniny: Mikołaja, Jaremy, Leontyny

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Ratusz Miejski
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1, I piętro, pokój nr 111


Pracownicy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych:

Edyta Fabisiak
Ratusz Miejski
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, I piętro, pokój nr 111
Telefon:  (63)  26 27 539
e-mail: naczelnik.wss@kolo.pl
Ewa Chmielewicz
Stanowisko:  Inspektor 
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, I piętro, pokój nr 111
Telefon:  (63)  26 27 539
Mariola Nowicka
Stanowisko:  Podinspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, I piętro, pokój nr 111 
Telefon:  (63)  26 27 539
Email: w.sprawspolecznych@kolo.pl
Ilona Niemowna-Trębacka
Stanowisko:  Podinspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, I piętro, pokój nr 111 
Telefon:  (63)  26 27 539
Email: wydzial.oswiaty@kolo.pl
Małgorzata Dymek
Stanowisko:  Inspektor 
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, I piętro, pokój nr 111 
Telefon:  (63)  26 27 552
E-mail: organizacje.wss@kolo.pl

Karolina Marczak
Stanowisko:  Inspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, I piętro, pokój nr 111
Telefon:  (63)  26 27 552
Email: pozytek.wss@kolo.pl


Podstawowe zadania Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych:

Do podstawowych zadań Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań jako organu prowadzącego dla szkół podstawowych i przedszkoli:
a) opracowywanie projektu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i przedszkoli,
b) prowadzenie postępowania administracyjnego wobec rodziców tych dzieci, które nie realizują obowiązku nauki oraz uczniów niepełnosprawnych,
c) opracowywanie regulaminów konkursów i powoływanie komisji konkursowej na sta-nowiska dyrektorów placówek oświatowych,
d) przedkładanie opinii w sprawie powoływania i odwoływania wicedyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli,
e) wnioskowanie o przyznanie nagród dyrektorom i nauczycielom,
f) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem i likwidacją przedszkoli i szkół podstawowych,
g) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem szkół i placówek niepublicznych,
h) załatwianie spraw związanych z nadaniem imienia i sztandaru szkole,
i) koordynowanie projektów organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych  
i przedkładanie ich do zatwierdzenia Burmistrzowi,
j) dokonywanie oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,
k) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
l) przygotowania projektów regulaminów w sprawach: wysokości stawek dodatków i warunków ich przyznawania, szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wy-płacania składników wynagrodzenia nieokreślonych w ustawie Karta Nauczyciela,
2) prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli,
3) realizacja zadań dotyczących opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
4) prowadzenie spraw związanych z dofinansowywaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
5) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, Miejskiej Karty Rodziny, Miejskiej Karty Seniora oraz Kolskiej Karty Rabatowej,
6) organizowanie i administrowanie programem „KOPERTA ŻYCIA”,
7) prowadzenie spraw związanych z kulturą i sportem, a w szczególności:
a) współpraca z miejskimi instytucjami kultury,
b) współpraca z miejskimi instytucjami sportu,
c) koordynacja i współudział w organizowaniu imprez kulturalnych i sportowych,
8) współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta w zakresie:
a) opracowywania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz sprawozdania z jego realizacji,
b) opracowywania regulaminu konkursu ofert dla organizacji pozarządowych,
c) nadzór i kontrola nad udzielaniem i rozliczaniem dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym,
d) opracowywanie regulaminu konkursu ofert na realizacje zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
e) nadzór i kontrola nad udzielaniem i rozliczaniem dotacji przekazanych klubom sportowym,
9) nadzór nad przyznaniem nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe,
10) realizacja zadań związanych z ochroną i profilaktyką zdrowia,
11) obsługa administracyjna Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
12) realizacja zadań związanych z Miejską Radą Seniorów,
13) prowadzenie rejestru instytucji kultury.
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe