tel. (63) 272-23-11  
urzad_top1
Miasto Koło
Czwartek, 7 grudnia 2023   Imieniny: Marcina, Ambrożego, Agatona

Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji

Naczelnik Eliza Zawadzka-Kotkowska
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło, parter, pokój nr 10
Telefon:  (63)  26 27 553
Email: podatki@kolo.pl

Pracownicy Wydziału Podatków, Opłat i Egzekucji:

Ewa Nowacka
Stanowisko: Podinspektor 
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło, parter, pokój nr 9 
Telefon:  (63)  26 27 506
Email: wymiar.podatki@kolo.pl

Wioletta Dudzińska
Stanowisko: Inspektor 
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło, parter, pokój nr 9
Telefon:  (63)  26 27 506
Email: wymiar.podatkijgu@kolo.pl

Sylwia Szczesiak
Stanowisko: Inspektor  
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło, parter, pokój nr 9
Telefon:  (63)  26 27 515
Email: egzekucja.podatki@kolo.pl
Dorota Pietrzak
Stanowisko: Inspektor  
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło, parter, pokój nr 9
Telefon:  (63)  26 27 515
Email: egzekucja.oplaty@kolo.pl


Podstawowe zadania Wydziału Podatków, Opłat i Egzekucji:

Do podstawowych zadań Wydziału Podatków, Opłat i Egzekucji należy w szczególności:
1) w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych należności publicznoprawnych:
a) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustalenia stawek podatkowych oraz zwolnień podatkowych,
b) przygotowywanie decyzji ustalających lub określających wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu podatkowym oraz podatku od środków transportowych,
c) prowadzenie postępowań podatkowych mających na celu przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe na osoby trzecie,
d) prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów należności podatkowych oraz udzielonych ulg w ich spłacie,
e) weryfikacja poprawności deklaracji i informacji podatkowych składanych przez podatników,
f) rozliczanie oraz zwrot nadpłat podatkowych wynikających ze złożonych korekt deklaracji podatkowych,
g) prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie udzielanie zwolnień i ulg w spłacie podatków i opłat lokalnych oraz postępowań administracyjnych w zakresie udzielenia ulg w spłacie pozostałych należności publicznoprawnych,
h) prowadzenie postępowań w zakresie wyrażenia zgody na udzielenie ulgi w spłacie należności podatkowych stanowiących dochód Gminy Miejskiej Koło a pobieranych przez urzędy skarbowe,
i) wydawanie zaświadczeń oraz udzielanie informacji niejawnych objętych tajemnicą skarbową na wniosek podatników oraz uprawnionych organów,
j) wydawanie zaświadczeń w zakresie udzielonej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz sporządzanie sprawozdań w zakresie udzielonej pomocy publicznej,
k) prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz sprawozdawczość w tym zakresie,
l) przygotowywanie wniosków o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień
w podatkach lokalnych,
m) sporządzania sprawozdań kwartalnych oraz rocznych w zakresie skutków obniżenie górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień w spłacie należności podatkowych,
n) udział w pracach dotyczących realizacji budżetu miasta.
2) w zakresie należności o charakterze cywilnoprawnym:
a) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie udzielania ulg w spłacie należności
o charakterze cywilnoprawnych,
b) prowadzenie postępowań w zakresie udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym,
c) sporządzanie rozliczeń PIT 8C do Urzędu Skarbowego dla dłużników, którzy w danym roku skorzystali z umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym,
d) przygotowywanie kwartalnych zestawień w zakresie udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.
3) w zakresie przymusowego egzekwowania należności o charakterze publicznoprawnym oraz cywilnoprawnym:
a) prowadzenie egzekucji administracyjnej poprzez wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych,
b) prowadzenie postępowań mających na celu przymusowe wyegzekwowanie należności o charakterze cywilnoprawnym, w tym: wystawianie i kierowanie pozwów do sądu, zgłaszanie wierzytelności do komornika sądowego, inne,
c) prowadzenie ewidencji wystawionych tytułów wykonawczych i pozwów do sądu,
d) prowadzenie korespondencji z organami egzekucyjnymi w zakresie prowadzonych postępowań egzekucyjnych, zgłaszanie wierzytelności należnych,
e) dokonywanie zabezpieczenia należności w drodze ustanowienia zastawu skarbowego na ruchomościach dłużników lub hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużników.
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe