tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Środa, 6 grudnia 2023   Imieniny: Mikołaja, Jaremy, Leontyny

Inspektor Ochrony Danych

Ewa Galińska
Kontakt: Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło
Tel. 531 641 425
e-mail:
inspektor@osdidk.plNa podstawie rozpoczęcia obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zw. RODO oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a przede wszystkim mając na względzie dbałość o właściwą ochronę  danych  osobowych, którymi dysponujemy w Urzędzie Miejskim w Kole wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych.

Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.

Inspektorem Ochrony Danych jest Ewa Galińska.

Z inspektorem możesz kontaktować się w następujący sposób:
 • telefonicznie: 531 641 425
 • przez e-mail:  inspektor@osdidk.pl
 • listownie na adres: Urząd Miejski w Kole, Inspektor Ochrony Danych, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło
 • osobiście pod wyżej wskazanym adresem

Urząd Miejski w Kole chroni Państwa dane osobowe i dba o Państwa prawa
 
Kiedy załatwiacie Państwo sprawy w naszym urzędzie, podajecie nam swoje dane osobowe. Ich administratorem jest Gmina Miejska Koło. Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów prawa, zawartej z Państwem umowy lub Państwa zgody. Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, aby załatwić interesującą Państwa sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy.

Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych

Znamy wszystkie zasady ich przetwarzania i stosujemy je na co dzień. Gdy tworzymy nowe rozwiązania, zawsze szanujemy Państwa prywatność.

Respektujemy wszystkie Państwa prawa

Poinformujemy Państwo o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Wasze prawa i wolności. Niezwłocznie się nią zajmiemy i wyciągniemy wnioski, aby jeszcze lepiej chronić Państwa dane. Jeśli uznacie te działania za niewystarczające, możecie również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jesteśmy dla Państwa

Jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody, to możecie ją w każdej chwili wycofać. Wystarczy, że zwrócicie się do inspektora ochrony danych.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), informujemy, że:
 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Kole Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Koła z siedzibą przy ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Ewę Galińską z którą można skontaktować się pod adresem mailowym inspektor@osdidk.pl, tel. 531 641 425.
 3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody:
 • w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 • w celu realizacji umów z kontrahentami- podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO; w przypadku tym istnieje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji organizacyjnych, a w szczególności przez okres przechowywania w ramach archiwizacji dokumentów zgodnej z prawem.
 2. Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 3. Administrator nie przekazuje danych osobowych przetwarzanych w sowich zbiorach do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.
 4. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; Administrator danych osobowych przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych w pkt 1, chyba, że w stosunku do tych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, w tym przetwarzania po wycofaniu udzielonej zgody,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych (Warszawa, ul. Stawki 2).
 2. Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania stanowi przepis prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jeśli jest niezbędne do zawarcia umowy lub przetwarzania na podstawie udzielonej zgody. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy lub celu wskazanego w treści zgody.
 3. W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane przekazane do przetwarzania.
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
 • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
 • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
 • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe