tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Czwartek, 7 grudnia 2023   Imieniny: Marcina, Ambrożego, Agatona

Szkoły ponadpodstawowe

Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza WielkiegoLiceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego
62-600 Koło, ul. Blizna 37
Tel. (63) 272 16 22
www:  www.lowkole.pl

Obecne Liceum Ogólnokształcące w Kole jest w prostej linii kontynuatorką 4-klasowej Szkoły Realnej, powołanej do życia staraniem obywateli powiatu kolskiego w 1879 r. W pierwszych 10-ciu latach istnienia szkoły ogółem wykładało 33 nauczycieli, a naukę pobierało 285 uczniów. Już w roku 1884 szkoła przeniosła się do własnego budynku, wzniesionego ze składek i darowizn obywateli.

Mimo starań, nie udało się przekształcić prywatnego charakteru szkoły na status szkoły rządowej. Rosyjskie władze zaborcze były negatywnie nastawione wobec szkolnictwa ogólnokształcącego dla Polaków. Miało to znaczny wpływ chociażby na koszty utrzymania placówki. W tej sytuacji z początkiem r. szk. 1904/05 w miejsce szkoły realnej powstała w Kole 6-klasowa szkoła handlowa męska, która przejęła majątek po szkole realnej.

Podczas I-ej wojny światowej, wrócono do ponownego uruchomienia szkoły realnej. Z początkiem r. szk. 1917/18 zapisanych było ponad 100 uczniów do klasy wstępnej. Otwarcie szkoły nastąpiło z końcem 1918 roku, już w odrodzonej Polsce. Zaczęła funkcjonować 8-klasowa szkoła realna, znana jako Gimnazjum w Kole. Jej prawnym właścicielem było początkowo Towarzystwo Przyjaciół Oświaty, a od 1928 roku Towarzystwo "Oświata", którego staraniem nie tylko rozbudowano dawny gmach, oddając w 1938 roku do użytku salę gimnastyczną, ale uzyskano również zgodę władz oświatowych na utworzenie liceum.

Po przerwie spowodowanej II-gą wojną światową, już w lutym 1945 roku rozpoczęto przygotowania do reaktywowania działalności prywatnego Gimnazjum i Liceum "Oświata" w Kole, które działało do dnia 31 stycznia 1949r. Z dniem 1 lutego 1949 roku zarządzeniem Ministra Oświaty (nr II. Sr-68/49) powołano Państwową Szkołę Ogólnokształcącą stopnia podstawowego i licealnego w Kole, które w formie niewiele zmienionej, funkcjonuje do chwili obecnej. W latach 50-tych zmieniono nazwę na Liceum Ogólnokształcące w Kole, a w roku 1966 ówczesny Kurator Okręgu Szkolnego w Poznaniu nadał szkole imię - Kazimierza Wielkiego.

Ze względu na znaczne zużycie substancji budynku szkolnego przy ul. Szkolnej, po kilkuletnich i uciążliwych staraniach ówczesnych władz oświatowych oraz dyrekcji szkoły, w roku 1992 przeprowadzono się do oddanej do użytku części dydaktycznej szkoły przy ulicy Blizna 37. W kolejnych latach realizowano następne etapy inwestycji W chwili obecnej szkoła znajduje się w trakcie dalszej rozbudowy, której intensywność ogranicza w zasadzie tylko brak odpowiednich środków finansowych.


Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. St. i Wł. GrabskichZespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
62-600 Koło, ul. Sienkiewicza 1
Tel./Fax (63) 272 07 15
www: http://www.ekonomikkolo.pl/
 
Liceum Ekonomiczne w Kole istnieje od 1947 roku. Wtedy to Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego - na prośbę ówczesnych władz powiatu kolskiego - powołało do życia Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Handlowe. W okresie swego istnienia Szkoła była przekształcana kolejno w:
 • Technikum Handlowe (1952 - 57),
 • Technikum Weterynaryjne (1954 - 57),
 • Technikum Ekonomiczne i Zasadniczą Szkołę Handlową (1960 - 71),
 • Liceum Ekonomiczne (1967-2002),
 • od września 2002 r. stało się Zespołem Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich.
 
We wrześniu 1992 roku miała miejsce uroczystość nadania Szkole imienia patronów. Zostali nimi - wybrani przez młodzież i grono pedagogiczne we wcześniejszym plebiscycie - bracia St. i Wł. Grabscy.

Przemiany społeczno-gospodarcze w naszym kraju zmuszały dyrekcję Szkoły do wielokrotnych zmian prowadzonych kierunków kształcenia. Ostatni okres przyniósł wzrost rangi zawodu ekonomisty niezbędnego w gospodarce rynkowej. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy Szkoła kształci kadry dla zakładów handlowych, rzemieślniczych, banków i administracji.

Młodzież zdobywa w niej umiejętności w następujących typach szkół:
 • Liceum ogólnokształcące (3 letnie) - profil europejski (przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski i geografia) - od roku szkolnego 2005/2006
 • Liceum profilowane (3 letnie) - profil ekonomiczno - administracyjny (Kształcenie prozawodowe. Ten profil umożliwi uzyskanie podstawowych umiejętności związanych z funkcjonowaniem człowieka w gospodarce rynkowej. Absolwent będzie mógł kontynuować proces kształcenia w następujących dziedzinach: zarządzanie i marketing, handel, ekonomia, rachunkowość, finanse, bankowość, administracja - rządowa i terytorialna, sądowa, skarbowa, celna, technika prac biurowych).
 • Technikum ekonomiczne - specjalność: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, rachunkowość przedsiębiorstw.
 • Szkoła Policealna (roczna) - od roku szkolnego 2005/2006, w zawodzie: technik ekonomista, technik administracji.
W roku szkolnym 2004/2005 są prowadzone 22 oddziały, w tym 1 Technikum Handlowego dla Dorosłych - forma zaoczna. W budynku szkolnym znajduje się 17 sal lekcyjnych (w tym: 2 pracownie komputerowe, pracownia techniki biurowej, siłownia), biblioteka szkolna z dostępem do Internetu, pokój nauczycielski, pomieszczenia administracyjne, gabinet pedagoga szkolnego, gabinet pielęgniarki, szatnia.

W trudnych warunkach gospodarki rynkowej szkoła odnosi sukcesy. O dobrej pracy kadry pedagogicznej świadczy fakt, że coraz większa liczba absolwentów podejmuje studia; głównie w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w jej filii w Koninie i nowo powstałej tam Wyższej Szkole Zawodowej. Szkoła to przede wszystkim młodzież, nie sposób więc nie wspomnieć jej udziału w funkcjonowaniu Szkoły. Uczniowie biorą udział w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i różnego rodzaju konkursach zajmując wysokie miejsca bądź zdobywając wyróżnienia.

Tradycją szkolną są Zjazdy Absolwentów. Do tej pory odbyło się sześć zjazdów: w roku 1957, 1967, 1977, 1987, 1999 (jubileuszowy, zorganizowany z okazji 50-ciolecia szkoły) oraz ostatni w 2004 roku.

Najbardziej widoczna jest działalność Samorządu Szkolnego. Do jego stałych zadań należy organizowanie imprez szkolnych i integracja imprez klasowych. Odpowiada on za otrzęsiny klas pierwszych, spotkania wigilijne, Walentynki, Dzień Wiosny, Dni Otwarte Szkoły, Dzień Sportu, turnieje szkół średnich rejonu kolskiego. Zajmuje się także organizacją akcji o zasięgu ogólnokrajowym np.: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ponadto w Szkole działają:
 • Klub Młodego Turysty - propagujące różne formy wypoczynku,
 • Szkole Koło PCK - organizujące co roku akcje krwiodawstwa i już od kilku lat współpracujące ze stacją krwiodawstwa w Kaliszu,
 • Kółko Teatralne "MASKA" - które przygotowuje różne spektakle dotyczące problematyki młodzieżowej (m.in. MASKA przygotowała spektakle: "Narkomania, czyli rzecz o smutku młodości., "Strach nie chroni - nienawiść nie leczy", "Alkohol - droga donikąd") oraz bierze udział w Przeglądach artystycznych.
 • Klub Europejczyka - Młodzież z Klubu bierze udział w różnych konkursach o Unii Europejskiej, uroczystościach patriotycznych na terenie naszego miasta. Z inicjatywy Klubu Europejczyka zorganizowano w Szkole Dni Europejskie. Młodzież wraz z nauczycielami, każdego roku zwiedza Parlament, gdzie ma możliwość spotkania m.in. z parlamentarzystami i innymi ciekawymi ludźmi. Gościła również w Pałacu Prezydenckim,
 • Koło Wiedzy Ekonomicznej - Członkowie KWE biorą corocznie udział w konkursach ekonomicznych (m.in. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Poznaniu, Konkurs Wiedzy O Ekonomii I Gospodarce Im. Prof. Kazimierza Sokołowskiego organizowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Konkurs Wiedzy z Rachunkowości organizowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) zdobywając indeksy na uczelnie oraz nagrody i wyróżnienia.
 • Uczniowie szkoły chętnie uczestniczą w Olimpiadach ekologicznych - w roku 2005 jesteśmy jej współorganizatorem.
 • przedmiotowe kółka zainteresowań. 

Zespół Szkół TechnicznychZespół Szkół Technicznych
62-600 Koło, ul. Kolejowa 11
Tel. (63) 261 79 00
www: www.zst-kolo.pl  
 

Pierwsze informacje dotyczące szkolnictwa zawodowego na terenie miasta Koła pochodzą z lat 1905-1918, kiedy to przy miejscowej szkole początkowej istniała szkoła niedzielna rzemieślnicza. Szkoła ta przeznaczona była dla terminatorów rzemieślniczych. Brak dokumentu jej ukończenia blokował wyzwoleni terminatora na czeladnika.

W roku 1920 Zarząd Miejski i Rada Rzemieślnicza zorganizowały Wieczorowe Kursy Rzemieślnicze, które później przekształcono w Publiczną Szkołę Zawodową Dokształcającą. Szkoła ta wyłączając sześcioletni okres okupacji hitlerowskiej funkcjonowała do lutego 1974 roku, kiedy to przemianowano ją na Publiczną Średnią Szkołę Zawodową.

W okresie międzywojennym szkoła mieściła się w budynku przy Placu Szkolnym. Po zakończeniu II wojny światowej działalność dydaktyczną wznowiono w murach Publicznej Szkoły Powszechnej nr 3 (obecnie Szkoły Podstawowej nr 3) przy ul. Toruńskiej 60. Kolejnymi siedzibami szkoły były: budynek dzisiejszej Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Szkolnym (w latach 1948 - 1951), gmach po byłym Liceum Administracyjno-Handlowym przy ul. Sienkiewicza (1951 - 1952) oraz budynek Technikum Handlowego przy ul. Mickiewicza (1952 - 1972).

W 1952 roku nastąpiła zmiana nazwy szkoły na "Zasadnicza Szkoła Zawodowa".

Z dniem 1 września 1960 roku dyrekcja Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kole z polecenia Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego objęła nadzór pedagogiczny nad Zasadniczą Szkołą Zawodową w Dąbiu. 1 stycznia 1961 roku obie szkoły połączono w jedną jednostkę administracyjną pod dyrekcją Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kole. Formalni e szkoła w Dąbiu zakończyła swą działalność w sierpniu 1966 roku.

Kształcenie na poziomie średnim w Zasadniczej Szkole Zawodowej rozpoczęło się w 1971 roku, wraz z powstaniem czteroletniego Liceum Zawodowego.

We wrześniu 1972 roku szkoła otrzymała nową siedzibę w budynku mieszczącym się przy ul. Kolejowej 11.

Zarządzeniem Kuratora Okręgu Szkolnego Poznańskiego z 28 sierpnia 1973 roku szkoła zaczęła funkcjonować jako Zespół Szkół Zawodowych (obecnie Zespół Szkół Technicznych).

W takiej formie organizacyjnej pozostaje do dnia dzisiejszego.

Kalendarz imprez
Miasta partnerskie
miasto partnerskie
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
 • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
 • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
 • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe