tel. (63) 272-23-11  
miasto_top2
Miasto Koło
Środa, 27 września 2023   Imieniny: Damiana, Amadeusza, Mirabelli

Dofinansowanie kształcenia osób młodocianych

Informacja dla pracodawców
dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia
młodocianego pracownika
 
 
Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe pracodawcom, zarówno osobom fizycznym jak i prawnym, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeśli spełniają dwa warunki:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Koło może otrzymać pracodawca, który złoży do Burmistrza Miasta Koła wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia wraz z niezbędnymi załącznikami, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Pracodawca ubiegający się na podstawie art. 122 cytowanej wyżej ustawy Prawo oświatowe o dofinansowanie kosztów przygotowania młodocianego pracownika składa wniosek do jednostki samorządu, właściwej dla miejsca zamieszkania młodocianego pracownika, załączając do niego następujące dokumenty:
 • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy;
 • dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy;
 • umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
 • dyplom lub świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika;
 • dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy;
 • jeżeli pracodawca ubiegał się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w poprzednich latach, to musi wykazać kwotę otrzymanego dofinansowania w oświadczeniu dot. pomocy de minimis (obecny rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata) albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale;
 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 • podpisana klauzula informacyjna RODO przez wnioskodawcę
Druki do wypełnienia znajdują się poniżej.

Wysokość kwoty dofinansowania:

Koszt kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego  z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:
 • w przypadku nauki zawodu 8081,00 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy,
 • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy 254,00 zł za każdy pełny  miesiąc kształcenia.
Dofinansowanie udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
 
Inne informacje:

Zgodnie z art. 36 ust. 15 ustawy – Prawo oświatowe oraz § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania pracodawcy są obowiązani powiadomić wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której młodociany pracownik mieszka, o zawarciu z nim umowy w celu przygotowania zawodowego, w terminie 14 dni, oraz informować tego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki przez młodocianego pracownika, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Miejski w Kole, Wydział Oświaty,
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1, pok. 111, tel. (0 63) 262 75 39
Kalendarz imprez
Miasta partnerskie
miasto partnerskie
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
 • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
 • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
 • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe