tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Środa, 27 września 2023   Imieniny: Damiana, Amadeusza, Mirabelli

Poziomy recyklingu

Gmina Miejska Koło realizuje obowiązek wdrożenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi, którego jednym z głównych celów jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Do realizacji powyższych zadań zobowiązuje gminę art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do ustawy.

Zgodnie z zapisami zawartymi w cytowanej powyżej ustawie gmina jest zobowiązana osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:
 • recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej 70% wagowo. w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne)
Obowiązkiem gminy jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
 • do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
Do poziomów określonych w ustawie gmina będzie dochodziła stopniowo. Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach, a także sposoby ich obliczania zostały określone w następujących aktach wykonawczych do ww. ustawy:
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676)
Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały wymagane poziomy: 

Rok 2012 16 lipca 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 16 lipca 2020
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych
w 1995 r. [%]
75 50 50 50 45 45 40 40 35
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645)
Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych:

  Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło 10 12 14 16 18 20 30 40 50

 

  Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe 30 36 38 40 42 45 50 60 70


Obowiązek sprawozdawczy gmin

Na podstawie art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 250 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Koła zobowiązany jest do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Roczne sprawozdanie przekazuje się marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy. Wśród informacji, które sprawozdanie zawiera jest m.in. informacje określające osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w danym roku.

Korzystając z danych przekazanych w sprawozdaniach kwartalnych przez przedsiębiorców oraz stosownych rozporządzeń obliczono wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. Poniżej załączono wymagane przepisami prawa sprawozdanie:

za rok 2012 r., w którym wskazano osiągnięte przez Gminę Miejską Koło poziomy:

 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 8,7 % (dopuszczalnym poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 75 %)
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła – 75,9 % (wymagany poziom w 2012 roku – 10 %);
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –100 % (wymagany poziom w 2012 roku – 30 %).

za rok 2013 r., w którym wskazano osiągnięte przez Gminę Miejską Koło poziomy:

 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 45,08 % (dopuszczalnym poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 50 %)
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła – 28,38 % (wymagany poziom w 2013 roku – 12 %);
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –100 % (wymagany poziom w 2013 roku – 36 %).
za rok 2014 r., w którym wskazano osiągnięte przez Gminę Miejską Koło poziomy:
 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 41 % (dopuszczalnym poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 50 %);
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła – 17,3 % (wymagany poziom w 2013 roku – 14 %);
za rok 2015 r., w którym wskazano osiągnięte przez Gminę Miejską Koło poziomy:
 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 30,3 % (dopuszczalnym poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 50 %);
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła – 27 % (wymagany poziom w 2014 roku – 26,2 %);

Kalendarz imprez
Miasta partnerskie
miasto partnerskie
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
 • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
 • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
 • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe