tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Środa, 27 września 2023   Imieniny: Damiana, Amadeusza, Mirabelli

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło


Gmina Miejska Koło mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców przystąpiła w 2014 r., w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 do realizacji projektu pn.: "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 i opracowania dokumentu pn.:
 
Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło

Projekt pn.: "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło" realizowany jest na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-224/13-01 w ramach Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) Porgramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 z dnia 29.10.2014 roku, pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Gminą Miejską KołoCałkowity koszt realizacji projektu wynosi 47 970,00 zł, kwota dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 40 774,50 zł. Na realizację projektu pn.: "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło" Gmina Miejska Koło otrzymała, w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu, dotację w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej. Wkład własny gminy to 15% wartości całego projektu. Projekt ma zostać zakończony w Czerwcu 2015 r., a plan przyjęty uchwałą Rady Miejskiej. 
 
W ramach prac związanych z realizacją projektu pn.: "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło" wykonane zostaną: 
 • A. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło,
 • B. Stworzenie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane  informacje  pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach, oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych,
 • C. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Gminy Miejskiej Koło na temat problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem PGN,
 • D. Przygotowanie informacji i promocji dotyczącej PGN oraz udziału dofinansowania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 poprzez upublicznienie informacji o jego opracowaniu zgodnie z obowiązującymi „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”,
 • E. Aktualizację „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” z roku 2000 i jego aneksu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Koło” z roku 2000,
 • F. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko PGN zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który wyznacza kierunki dla miasta na lata 2014-2020 w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię oraz gospodarka odpadami. Przedstawione zostaną działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł.

Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Stworzenie PGN jest konieczne dla podmiotów, które chcą korzystać z funduszy europejskich w latach 2014-2020. Według informacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, PGN będzie warunkiem uzyskania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, na działania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej, wykorzystania OZE, czy zrównoważonego transportu miejskiego. Miasto będzie mogło również wykorzystać PGN do starania się o środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO), Programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE), funduszy EOG oraz środków krajowych (dysponowanych przez NFOŚiGW). 

„Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.

Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna; ul. Gdańska 76; 85-021 Bydgoszcz; www.pgksa.pl
 
Link do głównego serwisu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  http://www.pois.gov.pl

Załączniki do pobrania:

W trosce o otaczające nas środowisko…

Miasto Koło rozpoczęło realizację Projektu pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło” współfinasowanego w 85% przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, a realizowanego przy wsparciu Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A. z Bydgoszczy. Dokument ten nie powstaje bez przyczyny - gminy, jak nasza, które w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 chcą pozyskiwać pieniądze m.in. na działania w zakresie termomodernizacji budynków czy na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, muszą posiadać plany gospodarki niskoemisyjnej.

Gospodarka niskoemisyjna oznacza przejście do zupełnie nowej rzeczywistości, zwłaszcza w Polsce, gdzie wykorzystanie paliw kopalnych, będących głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych, jest bardzo mocno zakorzenione. Powstający plan gospodarki niskoemisyjnej to strategiczny dokument, w którym opisane zostaną kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza, stanu środowiska, a w konsekwencji jakości życia.

O przywilejach gmin, które posiadają PGN i jego wpływie na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną, na wczorajszym spotkaniu w ratuszu mówił dyrektor zarządzający firmy wykonawczej Romuald Meyer, przekonując obecnych interesariuszy, czyli m.in. przedstawicieli miejskich jednostek organizacyjnych, małych i średnich firm lokalnych, zarządców nieruchomości i mieszkańców miasta, że warto przyczynić się do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych. Wyjaśniał, że poprzez uzyskanie dofinansowania na inwestycje w odnawialne źródła energii każdy może zostać prosumentem, czyli producentem energii i konsumentem w jednym.  Aby dobrze rozpoznać potrzeby i możliwości miasta w zakresie modernizacji źródeł ciepła i termomodernizacji budynków, Urząd Miejski wystosował do mieszkańców ankiety. Są do pobrania na stronie internetowej www.kolo.pl w zakładce „Plan gospodarki niskoemisyjnej”. Wypełnione druki jeszcze do piątku (30 stycznia) można słać elektronicznie na adres pgn@pgksa.pl, także dostarczać osobiście do sekretariatu UM lub listownie na adres Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło. Nasze zaangażowanie w projekt niech będzie wyrazem troski o nasze „podwórko”.
 
Link do głównego serwisu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  http://www.pois.gov.pl

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła z dnia 05.05.2015

OZ.041.7.2013
Koło, dnia 05.05.2015 r.
 
OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło
 
Na podstawie art. 39, 40 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

zawiadamiam
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło zwanym dalej PGN
 
w terminie od 05.05.2015 r. do 26.05.2015 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole, przy ul. Stary Rynek 1,
w pokoju nr 206 w godzinach od 7.30 do 15.00

 
Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia tj. do dnia 26.05.2015 r. w wybranej formie:
 1. na piśmie na adres: Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło.
 2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „wyłożenie PGN” na adres: um@kolo.pl
 3. osobiście do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Kole, pokój nr 206 w godzinach od 7.30 do 15.00.
Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta Koła.
 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kole – www.bip.kolo.pl,  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kole  - www.kolo.pl, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12.
 
Burmistrz Miasta Koła
(-) Stanisław Maciaszek

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła z dnia 05.05.2015

OZ.041.7.2013
Koło, dnia 05.05.2015 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Koło
 
Na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.)
 
zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z Aktualizacją projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Koło
 
w terminie od 05.05.2015 r. do 26.05.2015 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole, przy ul. Mickiewicza 12,
w pokoju nr 105 w godzinach od 7.30 do 15.00

 
Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Miejskiej Koło mają prawo składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia tj. do dnia 26.05.2015 r. wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonego dokumentu w wybranej formie:
 1. na piśmie na adres: Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło.
 2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „wyłożenie Projektu założeń” na adres: um@kolo.pl
 3. osobiście do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Kole, pokój nr 105 w godzinach od 7.30 do 15.00.
Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta Koła.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kole – www.bip.kolo.pl,  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kole  - www.kolo.pl, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12.
 
Burmistrz Miasta Koła
(-) Stanisław Maciaszek

Gmina Miejska Koło stawia na czyste powietrze i odnawialną energię

Gmina Miejska Koło w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu uzyskała dotację w wysokości 85% kosztów projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej na realizację projektu pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło”.
 
Głównym celem projektu jest opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło” (PGN). Jego realizacja umożliwi aktualną ocenę stanu powietrza w Mieście. Dodatkowo analizie została poddana gospodarka energetyczna Miasta Koła. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu objęła swoim zakresem stworzenie bazy danych z inwentaryzacji substancji szkodliwych, przeliczonej na ekwiwalentny CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kole oraz promocję projektu. Wykonawcą Planu jest Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. z Bydgoszczy.
 
W ramach analizy gospodarki energetycznej Miasta postawiono na wzrost efektywności energetycznej. Oznacza to w praktyce lepsze wykorzystanie dotychczasowych źródeł pozyskiwania energii do celów oświetleniowych i grzewczych oraz wzrost świadomości energetycznej społeczeństwa. W Planie przedstawiono pakiet inwestycji odnoszących się do sfery publicznej i prywatnej wraz z określeniem źródeł ich finansowania i wskazaniem efektu ekologicznego w postaci istotnego zmniejszenia emisji ekwiwalentnego dwutlenku węgla obejmującego wszystkie szkodliwe substancje organiczne i nieorganiczne, przyczyniające się do wzrostu chorób nowotworowych i innych związanych głównie z układem oddechowym. Plan został wyłożony do publicznego wglądu dla mieszkańców, aby wszyscy zainteresowani uczestnicy projektów z nim związanych mogli się zapoznać z możliwościami przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną.
 
Z projektem Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło można zapoznać się w terminie od 05.05.2015 r. do 26.05.2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole, przy ul. Stary Rynek 1, w pokoju nr 206 w godzinach od 7.30 do 15.00 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
 
www.kolo.pl/pl/aktualnosci/2793/obwieszczenie-burmistrza-miasta-kola-z-dnia-05.05.2015-r.
 
Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać do dnia 26.05.2015 r. w wybranej formie:
 1. na piśmie na adres: Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło.
 2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „wyłożenie PGN” na adres: um@kolo.pl
 3. osobiście do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Kole, pokój nr 206 w godzinach od 7.30 do 15.00.
Link do głównego serwisu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko https://www.pois.gov.pl/
 

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko

Na podstawie art. 54 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Urząd Miejski w Kole wystąpił do uprawnionych organów z prośbą o wydanie opinii do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło. Poniżej zamieszczamy otrzymane odpowiedzi:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło

Gmina Miejska Koło w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu uzyskała dotację w wysokości 85% kosztów projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej na realizację projektu pn.: „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło”.
 
Głównym celem projektu jest opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło” (PGN). Realizacja projektu objęła swoim zakresem stworzenie bazy danych z inwentaryzacji substancji szkodliwych, przeliczonej na ekwiwalentny CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kole, promocję projektu oraz aktualizację „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Koło”. Plan gospodarki niskoemisyjnej zawiera instrukcje dla Miasta, co zrobić aby efektywniej wykorzystywać energię i ograniczać emisję szkodliwych substancji. Dobrze opracowany Plan stworzy możliwości dla Gminy Miejskiej Koło, mieszkańców oraz przedsiębiorców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. Posiadanie Planu zwiększa możliwości Gminy Miejskiej Koło i mieszkańców na realizację konkretnych inwestycji.
 
Dokument na zlecenie Gminy Miejskiej Koło wykonała Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. z Bydgoszczy.
W okresie 05-26 maja 2015 r. dokument podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu, celem przekazywania przez zainteresowane osoby i podmioty uwag do opracowania. Po uwzględnieniu przekazanych uwag, dokument zostanie przedstawiony do uchwalenia przez Radę Miejską na Sesji Rady Miejskiej, w dniu 26 sierpnia 2015 r.

Link do głównego serwisu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko https://www.pois.gov.pl/
 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło na lata 2015-2020

Kalendarz imprez
Miasta partnerskie
miasto partnerskie
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
 • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
 • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
 • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe