tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Środa, 6 grudnia 2023   Imieniny: Mikołaja, Jaremy, Leontyny

Kolska Karta Rabatowa

Celem Programu jest wyróżnienie osób: 
  • Honorowych Dawców Krwi, którzy oddali więcej niż 35 litrów krwi za ich poświęcenie i bezinteresowne podzielenie się z drugim człowiekiem tym co mają najcenniejsze, jak również zwiększenie dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji, a także pomoc drobnej przedsiębiorczości z terenu Gminy Miejskiej Koło w zwiększeniu konkurencyjności
  • Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane by podjęły swój powrót do społeczeństwa poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji, jak również pomoc drobnej przedsiębiorczości z terenu Gminy Miejskiej Koło.
Karta uprawnia do zniżek i ulg zaoferowanych przez instytucje gminne, prywatne firmy i usługodawców działających na terenie Gminy Miejskiej Koło, którzy przystąpią do Programu. Zniżki przysługują tylko właścicielowi Karty.

Karta umożliwia dokonywanie zakupów i korzystanie z rabatów u lokalnych przedsiębiorców, a także ze zniżek oferowanych przez instytucje publiczne.
 
Podmioty biorące udział w "Kolskiej Karcie Rabatowej":
Do pobrania: WYKAZ zniżek

Do pobrania:

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OZ.0050.172.2015
Burmistrz Miasta Koła
z dnia 04-09-2015 r.
 
 
Regulamin Programu „Kolska Karta Rabatowa”
 
Organizatorem Programu jest Burmistrz Miasta Koła z siedzibą przy ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło. Karta Programu przeznaczona jest dla Honorowych Dawców Krwi, którzy oddali więcej niż 35 litrów krwi, którzy są zameldowani na stałe, na terenie Gminy Miejskiej Koło i dla osób chorych na stwardnienie rozsiane, zameldowanych na stałe, na terenie Gminy Miejskiej Koło. Dzięki niej Honorowi Dawcy Krwi jak i Chorzy na SM będą mogli skorzystać z promocji i akcji przygotowanych przez Organizatora i jego Partnerów. Program ma na celu poprawę warunków życia, zwiększenie dostępności do dóbr i kultury, sportu i rekreacji, a także promocji i ofert przygotowanych przez Organizatora i jego Partnerów, jak również pomocy drobnej przedsiębiorczości z terenu Gminy Miejskiej Koło w zwiększeniu konkurencyjności.
 
§1. Postanowienia ogólne
 
1. Program „Kolska Karta Rabatowa” jest programem realizowanym na terenie Gminy Miejskiej Koło tylko i wyłącznie w punktach wskazanych przez Organizatora i Partnerów, którzy przystąpili do Programu.
2. Właściciel Karty uczestniczy w Programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.
3. Prawo do korzystania z promocji oferowanych przez Organizatora i Partnerów Programu przysługuje wyłącznie właścicielowi karty.
 
§2. Uczestnictwo w Programie
 
1. Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie jest Posiadanie Karty.
2. Kartę otrzymać może każdy Honorowy Dawca Krwi, który oddał więcej niż 35 litrów krwi, zameldowany jest na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Koło i posiada pełną zdolność  do czynności prawnych.
3. Kartę otrzymać może, każda osoba chora na Stwardnienie Rozsiane jak i ich opiekunowie, którzy są zameldowani na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Koło i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Wydanie karty podlega opłacie 3,50 zł (słownie: trzyzłotepięćdziesiątgroszy) za jeden egzemplarz karty. Opłatę należy uiścić wraz ze składanym wnioskiem w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1.
5. Aby otrzymać kartę należy wypełniony wniosek złożyć w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1, uiścić opłatę, o której mowa w ust. 4 i okazać się legitymacja Honorowego Dawcy Krwi, w której zapisane są ilości oddanej krwi lub oświadczenie o chorobie (SM). Przy odbiorze karty należy potwierdzić swoje dane okazaniem dowodu osobistego.
 
 
§3. Karta
 
1. Kolska Karta Rabatowa jest kartą imienną wydawaną bezterminowo. Może być używana wyłącznie przez osobę, której dane widnieją na Karcie i jest ważna tylko z dokumentem tożsamości.
2. Uczestnik Programu może posiadać tylko jedną kartę.
3. Karta upoważnia do promocji określonych i wskazanych przez Organizatora i Partnerów Programu. Karta honowana jest w oznakowanych punktach.
4. W razie utraty Karty istnieje możliwość wyrobienia duplikatu. Duplikat Karty wydaje się na pisemny wniosek po złożeniu oświadczenia o zniszczeniu lub utracie Karty. Wyrobienie duplikatu podlega opłacie w wysokości 3,50 zł.
5. Osoba zainteresowana otrzymaniem Karty zobowiązana jest do wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Kole oraz firmy i instytucje biorące udział w Programie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 t., poz. 1182).
 
§4. Realizacja Programu
 
1. Realizacja Programu odbywa się w myśl zapisów uchwały nr XII/116//2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26.08.2015r.
2. Bezpośrednimi realizatorami Programu są:
1) jednostki podległe Gminie Miejskiej Koło, które przystąpią do Programu;
2) mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Miejskiej Koło.
3. Organizator i Partnerzy Programu mają wyłączne prawo ustalania, które usługi objęte są Programem.
4. W celu uzyskania rabatu na usługę, uczestnik jest obowiązany okazać w miejscu wskazanym przez Organizatora lub danego Partnera Programu Kartę wraz z dowodem tożsamości.
5. Informacje na temat ogólnych warunków Programu i uczestniczących w nim podmiotach dostępne będą:
1)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kole;
2)    na stronie internetowej www.kolo.pl w zakładce „Kolska Karta Rabatowa”;
3)    w instytucjach miejskich uczestniczących w Programie.
6.    Urząd Miejski w Kole nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Karty przez Uczestnika Programu osobom nieobjętym Programem „Kolskiej Karty Rabatowej”
 
§5. Utrata statusu uczestnika Programu
 
1. Organizator może wykluczyć uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym w razie stwierdzenia podania we wniosku nieprawdziwych danych.
2. Uczestnictwo w Programie wygasa w przypadku:
1) zmiany miejsca meldunku na inny niż  Gmina Miejska Koło;
2) śmierci uczestnika.
3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie poprzez złożenie u Organizatora stosownego oświadczenia na piśmie.
4. W przypadkach wskazanych w ust.1, ust.2, pkt.1 i pkt.2 oraz ust.3 Karta podlega natychmiastowemu zwrotowi.
 
§6. Zmiany Regulaminu Programu
 
1. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu, w każdym czasie w formie pisemnej.
2. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Oferty inwestycyjne
Przetargi wg. PZP
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe