tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Środa, 6 grudnia 2023   Imieniny: Mikołaja, Jaremy, Leontyny

Koperta życia

Celem programu o nazwie "Koperta życia" jest uświadomienie mieszkańcom miasta Koła znaczenia posiadania w miejscu ogólnie dostępnym dokładnych informacji dotyczących stanu zdrowia, które mogą być wykorzystane przez służby medyczne w przypadku stanu zagrożenia życia lub zdrowia. "Koperta życia" pełni pomocniczą rolę informacyjną w razie zagrożenia życia lub zdrowia. 

Program skierowany jest do osób przewlekle chorych, dotkniętych niepełnosprawnością oraz osób w wieku od 60 lat i zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Koło. Udział w Programie jest bezpłatny i dobrowolny. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest spełnienie kryteriów zawartych w § 2 ust. 1 oraz wypełnienie wniosku o wydanie pakietu Koperta Życia, stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu Programu "Koperta Życia".

Koperta życia nadzieją na szybką i skuteczną pomoc, która umożliwi dotarcie do kluczowych informacji o stanie zdrowia.


KOPERTA ŻYCIA
 
Organizator:
Gmina Miejska Koło

Zestaw Koperta życia składa się z następujących elementów:
 • przezroczystej plastikowej koperty odpowiednio zabezpieczonej do trwałego przechowywania w lodówce,
 • karty informacyjnej - kartka papierowa w formacie A 4,
 • naklejki samoprzylepnej na Kopertę,
 • naklejki samoprzylepnej na lodówkę.
Instrukcja:
 • wypełnij Kartę informacyjną, umieść w niej najważniejsze wskazówki na temat Twojego stanu swojego zdrowia tj. przyjmowanych leków, uczuleniach pacjenta, rozpoznanych chorobach, a także numery telefonów osób najbliższych, które należy powiadomić o pobycie w szpitalu.

  Wypełnioną i podpisaną przez lekarza kartę informacyjną włóż do plastikowej koperty.
! Pamiętaj, aby dane w Kopercie życia były zawsze aktualne
 • Kopertę umieść w lodówce tak, aby była łatwo dostępna i widoczna
 • Na lodówkę przyklej okrągłą naklejkę z napisem: „TU JEST KOPERTA ŻYCIA”
„Koperta życia” wraz z kartą informacyjną oraz naklejkami do odbioru w Urzędzie Miejskim w Kole, ul. Stary Rynek 1, pokój nr 111 (Ratusz Miejski)
 
 • Koperta życia jest wydawana bezpłatnie, a koszty wytworzenia pokrywa Gmina Miejska Koło.
 • Uprawnionymi do otrzymania Koperty życia są osoby przewlekle chore, dotknięte niepełnosprawnością oraz osoby od 60. roku życia, zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Koło. 
 

Zarządzenie Nr OA.0050.152.2019
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 19.09.2019 r.

 
§1.

 
W zarządzeniu Nr OA.0050.175.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu Programu „Koperta Życia”, wprowadza się następujące zmiany:
 
1 . W  załączniku nr 1 do zarządzenia  nr OA.0050.175.2016 Burmistrz Miasta Koła z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie  regulaminu Programu „Koperta Życia” dokonuje się zmian  §2  ust. 1, który otrzymują brzmienie:

„§  2  ust.  1 „Uprawnionymi do otrzymania „Koperty życia” są osoby przewlekle chore, dotknięte niepełnosprawnością oraz osoby w wieku od 60 roku życia, zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Koło. Osoby przewlekle chore/ dotknięte niepełnosprawnością przy składaniu wniosku przedstawiają oświadczenie o chorobie przewlekłej lub niepełnosprawności.”

§2.

 
Zmienia się wzór wniosku o wydanie „Koperty Życia” o którym mowa w §2 ust. 3 regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OA.0050.70.2019 Burmistrza Miasta Koła  z dnia 18 kwietnia 2019r., który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.175.2016
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 23.12.2016 r.

REGULAMIN PROGRAMU "KOPERTA ŻYCIA"

Postanowienia ogólne
 
§1.

1. Celem programu o nazwie "Koperta życia" jest uświadomienie mieszkańcom miasta Koła znaczenia posiadania w miejscu ogólnie dostępnym dokładnych informacji dotyczących stanu zdrowia, które mogą być wykorzystane przez służby medyczne w przypadku stanu zagrożenia życia lub zdrowia. "Koperta życia" pełni pomocniczą rolę informacyjną w razie zagrożenia życia lub zdrowia.
2. Akcja informacyjna prowadzona będzie przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole za pośrednictwem strony internetowej www.kolo.pl.
3. Koordynatorem Programu jest Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych
4. Przystąpienie uczestnika do Programu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Warunki uczestnictwa w Programie
 
§2.

1. Program skierowany jest do osób w wieku od 65 lat i zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Koło.
2. Udział w Programie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest spełnienie kryteriów zawartych w § 2 ust. 1 oraz wypełnienie wniosku o wydanie pakietu Koperta Życia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Karta informacyjna jest ważna do momentu zmiany sytuacji zdrowotnej. W takim przypadku uczestnik zobowiązany jest wymienić kartę informacyjną na nową.
5. Organizator wyda na podstawie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zmianę sytuacji zdrowotnej nową kartę informacyjną.
Zasady Programu "Koperta życia"

§3.

1. W skład pakietu "Koperta Życia" wchodzi:
 • przezroczysta plastikowa koperta
 • karta informacyjna
2. Koperta życia wraz z kartą informacyjną powinna być przechowywana w lodówce - miejscu łatwym do zlokalizowania.
3. Lodówka zawierająca Kopertę życia powinna być oznakowana poprzez umieszczenie na drzwiach lodówki naklejki.


Obowiązki uczestnika Programu
 
1. Uczestnik programu zobowiązuje się do:
 • wypełnienia drukowanymi literami karty informacyjnej, potwierdzenie danych zawartych w karcie własnoręcznym, czytelnym podpisem oraz potwierdzenia tychże danych przez lekarza,
 • umieszczenie karty informacyjnej w ,,Kopercie życia" i umieszczenie jej w lodówce,
 • oznaczenie lodówki naklejką.

Obowiązki organizatora Programu

§4

1. Organizator zobowiązuje się do bezpłatnego udostępnienia pakietu "Koperty życia" osobie o której mowa w §2 ust. 1 regulaminu.
2. Miejscem odbioru pakietu jest:
 • Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1 (Ratusz) pok. nr 111
3. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i tym samym warunków udziału w Programie "Koperta Życia".
Oferty inwestycyjne
Przetargi wg. PZP
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
 • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
 • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
 • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe