tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Środa, 6 grudnia 2023   Imieniny: Mikołaja, Jaremy, Leontyny

Miejska Karta Rodziny

Celem Programu Miejska Karta Rodziny jest poprawa warunków życia rodzin wielodzietnych, zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowujących się w tych rodzinach, a także kształtowanie ich pozytywnego wizerunku oraz promocja modelu rodziny wielodzietnej poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji, a także promocji i ofert przygotowanych przez firmy i instytucje uczestniczące w Programie, jak również pomoc drobnej przedsiębiorczości
w zwiększeniu konkurencyjności.


Uprawnionymi do otrzymania Karty są członkowie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Koło. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się  rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Karta uprawnia do zniżek i ulg zaoferowanych przez Partnerów tj. instytucje gminne, mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miejskiej Koło, którzy przystąpią do Programu.

Podmioty biorące udział w "Miejskiej Karcie Rodziny":
Do pobrania: WYKAZ zniżek

Do pobrania: WNIOSEK o wydanie Miejskiej Karty Rodziny 

 
 
Załącznik nr 1
do zarządzenia  nr OA.0050.71.2019
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 18 kwietnia 2019 r.
 
Regulamin samorządowego Programu „Miejska Karta Rodziny”

Organizatorem Programu jest Gmina Miejska Koło z siedzibą przy ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło. Karta Programu przeznaczona jest dla członków rodzin wielodzietnych, zamieszkałych  na terenie Gminy Miejskiej Koło. Dzięki niej uczestnicy będą mogli skorzystać z promocji i akcji przygotowanych przez Organizatora i jego Partnerów. Program ma na celu ogólnie pojętą poprawę warunków życia rodzin wielodzietnych oraz rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci poprzez system ulg i zniżek, jak również pomoc drobnej przedsiębiorczości z terenu Gminy Miejskiej Koło w zwiększeniu konkurencyjności.

§1. Postanowienia ogólne.

1. Samorządowy Program „Miejska Karta Rodziny” jest programem realizowanym na terenie Gminy Miejskiej Koło tylko i wyłącznie w punktach wskazanych przez Organizatora i Partnerów, którzy przystąpili do Programu.
2. Właściciel Karty uczestniczy w Programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.
3. Prawo do korzystania z promocji oferowanych przez Organizatora i Partnerów Programu przysługuje wyłącznie uczestnikowi Programu.
§2. Uczestnictwo w Programie

1. Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie jest posiadanie Karty.
2. Kartę otrzymać może członek rodziny wielodzietnej, zamieszkałej na terenie Gminy Miejskiej Koło.
3. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
4. Przez członków rodziny wielodzietnej rozumie się:
1) rodzica (rodziców) – również rodzica (rodziców) zastępczych;
2) małżonka rodzica;
3) dziecko – również dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą.
4a. Prawo do posiadania karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o  przyznanie karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania  o których mowa w ust. 4b.
4b. Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje;
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
5. Kartę otrzymuje każdy członek rodziny, o której mowa ust. 4 niniejszego Regulaminu na podstawie pisemnego wniosku.
6. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku oraz do odebrania Karty w imieniu członków rodziny wskazanych we wniosku.
7. Kompletny wniosek złożyć należy w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole w godzinach pracy Urzędu.

§3. Karta

1. Karta jest wydawana:
1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
3) dziecku powyżej 18. roku życia – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego lub akademickiego, w którym planowane jest ukończenie nauki w danej szkole lub placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.
2. Wydanie Karty podlega opłacie 3,50 zł za jeden egzemplarz Karty. Opłatę należy uiścić wraz ze składanym wnioskiem.
3. W razie utraty Karty istnieje możliwość wyrobienia duplikatu. Duplikat Karty wydaje się na pisemny wniosek po złożeniu oświadczenia o zniszczeniu lub utracie Karty. Wyrobienie duplikatu podlega opłacie w wysokości 3,50 zł.
4. Uczestnik Programu może posiadać tylko jedną ważną Kartę.
5. Karta upoważnia uczestnika do korzystania ze zniżek i ulg określonych i wskazanych przez Organizatora i Partnerów Programu. Karta honorowana jest w oznakowanych punktach.
6. Osoba zainteresowana otrzymaniem Karty zobowiązana jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Kole oraz przez firmy biorące udział w Programie zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
§4. Realizacja Programu

1. Realizacja Programu odbywa się w myśl zapisów uchwały nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015 r.
2. Bezpośrednimi realizatorami Programu są:
1) jednostki podległe Gminie Miejskiej Koło, które przystąpią do Programu;
2) mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Miejskiej Koło.
3. Organizator i Partnerzy Programu maja wyłączne prawo ustalania, które usługi objęte są Programem.
4. W celu uzyskania rabatu na usługę, Uczestnik jest obowiązany okazać w miejscu wskazanym przez Organizatora lub danego Partnera Programu Kartę wraz
z dokumentem potwierdzającym tożsamość, z uwzględnieniem §7 ust. 2 Regulaminu.
5. Informacje na temat ogólnych warunków Programu i uczestniczących w nim podmiotów dostępne będą:
1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kole;
2) na stronie internetowej www.kolo.pl w zakładce „Miejska Karta Rodziny”;
3) w instytucjach miejskich uczestniczących w Programie.


§5. Utrata statusu uczestnika Programu

1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym
w razie stwierdzenia podania we wniosku nieprawdziwych danych.
2. Uczestnictwo w Programie wygasa w przypadku:
1) zmiany miejsca zamieszkania członka rodziny na teren innej gminy niż Gmina Miejska Koło;
2) rodzica, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
3) upływu terminu ważności wskazanego na Karcie;
4) śmierci uczestnika.
3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie poprzez złożenie u Organizatora stosownego oświadczenia na piśmie.
4. W przypadkach wskazanych w ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 Karta podlega natychmiastowemu zwrotowi.

§6. Zasady korzystania z Miejskiej Karty Rodziny

1. Korzystanie z ulg i zwolnień na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość Uczestnika Programu.
2. W przypadku dzieci nie posiadających dowodu potwierdzającego tożsamość, Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica lub rodzeństwa posiadającego dokument potwierdzający tożsamość.
3. Właściciel Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole o utracie uprawnień do uczestnictwa
w Programie.
4. Na żądanie podmiotu oferującego ulgi i zwolnienia Uczestnik Programu zobowiązany jest do okazywania Karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość,
z uwzględnieniem §6 ust. 2 Regulaminu. Nieokazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość może być powodem odmowy udzielenia ulgi lub zwolnienia przez podmiot oferujący ulgi i zwolnienia.
5. Uczestnik Programu zobowiązany jest do ochrony Karty przed utratą lub zniszczeniem.
6. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana przez Uczestnika Programu innym osobom.

§7. Postanowienia końcowe

1. Uczestnik Programu na podstawie Karty może korzystać tylko z ulg i zwolnień udostępnionych przez Partnerów Programu, czyli instytucje miejskie oraz podmioty, które włączyły się do Programu poprzez zawarcie z Gminą Miejską Koło stosownych umów.
2. Wykaz aktualnych Partnerów oraz oferowanych przez nich ulg i zwolnień publikowany będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kole www.kolo.pl w zakładce „Miejska Karta Rodziny”.
3. Urząd Miejski w Kole nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Karty przez Uczestnika Programu osobom nieobjętym Programem „Miejska Karta Rodziny”.

§8 Zmiany Regulaminu

 
1. Gmina Miejska Koło uprawniona jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.
2. Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego wprowadzania.
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe