tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Środa, 6 grudnia 2023   Imieniny: Mikołaja, Jaremy, Leontyny

Miejska Karta Seniora

Celem Programu jest szeroko pojęta aktywizacja społeczna mieszkańców miasta Koła w wieku ukończonych 60 lat życia poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji, a także promocji i ofert przygotowanych przez firmy i instytucje uczestniczące w Programie, jak również pomoc drobnej przedsiębiorczości w zwiększeniu konkurencyjności.

Uprawnionymi do otrzymania Karty są osoby w wieku ukończonych 60 lat, zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Koło. Przystąpienie do Programu następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku w Urzędzie Miejskim w Kole.

Karta uprawnia do zniżek i ulg zaoferowanych przez instytucje gminne, prywatne firmy i usługodawców działających na terenie Gminy Miejskiej Koło, którzy przystąpią do Programu. Zniżki przysługują tylko właścicielowi Karty.

Karta umożliwia dokonywanie zakupów i korzystanie z rabatów u lokalnych przedsiębiorców, a także ze zniżek oferowanych przez instytucje publiczne.

Podmioty biorące udział w "Miejskiej Karcie Seniora":
Do pobrania: WYKAZ zniżek

Do pobrania: WNIOSEK o wydanie Miejskiej Karty Seniora


Załącznik nr 1 do zarządzenia  nr OZ.0050.48.2015
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 26 marca 2015 r.
Regulamin Programu „Miejska Karta Seniora”
 
Organizatorem Programu jest Gmina Miejska Koło z siedzibą przy ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło. Karta Programu przeznaczona jest dla osób w wieku ukończonych 60 lat życia, zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Koło. Dzięki niej seniorzy będą mogli skorzystać z promocji i akcji przygotowanych przez Organizatora i jego Partnerów. Program ma na celu aktywizację tej grupy społecznej poprzez system ulg i zniżek, jak również pomoc drobnej przedsiębiorczości z terenu Gminy Miejskiej Koło w zwiększeniu konkurencyjności.
 
§1. Postanowienia ogólne.
 
1. Program „Miejska Karta Seniora” jest programem realizowanym na terenie Gminy Miejskiej Koło tylko i wyłącznie w punktach wskazanych przez Organizatora i Partnerów, którzy przystąpili do Programu.
2. Właściciel Karty uczestniczy w Programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.
3. Prawo do korzystania z promocji oferowanych przez Organizatora i Partnerów Programu przysługuje wyłącznie właścicielowi Karty.
 
§2. Uczestnictwo w Programie
 
1. Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie jest posiadanie Karty.
2. Kartę otrzymać może każda osoba fizyczna w wieku ukończonych 60 lat życia, zameldowana na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Koło i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Koszt wytworzenia Karty w wysokości 3,50 zł ponosi Uczestnik Programu.
4. Aby otrzymać kartę należy wypełniony wniosek złożyć w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1 oraz uiścić opłatę, o której mowa w ust. 3. Przy odbiorze karty należy potwierdzić swoje dane okazaniem dowodu osobistego.
 
§3. Karta
 
1. Miejska Karta Seniora jest kartą imienną wydawaną bezterminowo. Może być używana wyłącznie przez osobę, której dane widnieją na Karcie i jest ważna tylko z dokumentem tożsamości.
2. Uczestnik Programu może posiadać tylko jedną Kartę.
3. Karta upoważnia uczestnika do promocji określonych i wskazanych przez Organizatora i Partnerów Programu. Karta honorowana jest w oznakowanych punktach.
4. W razie utraty Karty istnieje możliwość wyrobienia duplikatu. Duplikat Karty wydaje się na pisemny wniosek po złożeniu oświadczenia o zniszczeniu lub utracie Karty. Wyrobienie duplikatu podlega opłacie w wysokości 3,50 zł.
5. Osoba zainteresowana otrzymaniem Karty zobowiązana jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Kole oraz przez firmy biorące udział w Programie zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 
§4. Realizacja Programu
 
1. Realizacja Programu odbywa się w myśl zapisów uchwały nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015 r.
2. Bezpośrednimi realizatorami Programu są:
    1) jednostki podległe Gminie Miejskiej Koło, które przystąpią do Programu;
    2) mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Miejskiej Koło.
3. Organizator i Partnerzy Programu maja wyłączne prawo ustalania, które usługi objęte są Programem.
4. W celu uzyskania rabatu na usługę, uczestnik jest obowiązany okazać w miejscu wskazanym przez Organizatora lub danego Partnera Programu Kartę wraz z dowodem tożsamości.
5. Informacje na temat ogólnych warunków Programu i uczestniczących w nim podmiotów dostępne będą:
   1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kole;
   2) na stronie internetowej www.kolo.pl w zakładce „Miejska Karta Seniora”;
   3) w instytucjach miejskich uczestniczących w Programie.
 
§5. Utrata statusu uczestnika Programu
 
1. Organizator może wykluczyć uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym w razie stwierdzenia podania we wniosku nieprawdziwych danych.
2. Uczestnictwo w Programie wygasa w przypadku:
    1) zmiany miejsca meldunku na teren innej gminy niż Gmina Miejska Koło;
    2) śmierci uczestnika.
3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie poprzez złożenie u Organizatora stosownego oświadczenia na piśmie.
4. W przypadkach wskazanych w ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 Karta podlega natychmiastowemu zwrotowi.
 
§6. Zmiany Regulaminu Programu
 
1. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie w formie pisemnej.
2. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe