tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Środa, 6 grudnia 2023   Imieniny: Mikołaja, Jaremy, Leontyny
 
Ogłoszenie nr 540144038-N-2020 z dnia 05-08-2020 r.
Koło:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 565597-N-2020
Data: 23/07/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Koło, Krajowy numer identyfikacyjny 31162088000000, ul. ul. Stary Rynek  1, 62-600  Koło, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2610252, 2610230, e-mail zamowienia.publiczne@kolo.pl, faks 632 722 984.
Adres strony internetowej (url): http://www.kolo.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Zakres minimalnych wymaganych parametrów i cech dla sztucznej trawy: Wysokość włókna: min 60mm max 62mm; Ilość pęczków min. 8900/m2; Ilość włókien: min. 106.000/m2; Waga całkowita: min. 3000 g/m2; Waga włókna: min. 1700 g/m2; Grubość włókna: min. 360 mikronów; Dtex: min 15.500 dtex; Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu: min. 100N/100mm; Wyrywanie pęczka po starzeniu: min. 75N; Przepuszczalność wody przez kompletny system: min. 890 mm/h; Typ trawy: monofil; Rodzaj trawy: 100% polietylen; Trawa tuftowana; Podkład lateksowy; Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w kolorze szarym, ilość zgodna z badaniem laboratoryjnym; Szerokość włókna: min. 1,3mm; Kolor zielony: min 2 odcienie.

W ogłoszeniu powinno być: Zakres minimalnych wymaganych parametrów i cech dla sztucznej trawy: Wysokość włókna: min 60mm max 62mm; Ilość pęczków min. 8900/m2; Ilość włókien: min. 106.000/m2; Waga całkowita: min. 3000 g/m2; Waga włókna: min. 1700 g/m2; Grubość włókna: min. 360 mikronów; Dtex: min 15.500 dtex; Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu: min. 75N/100mm; Wyrywanie pęczka po starzeniu: min. 60N; Przepuszczalność wody przez kompletny system: min. 890 mm/h; Typ trawy: monofil; Rodzaj trawy: 100% polietylen; Trawa tuftowana; Podkład lateksowy; Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w kolorze szarym, ilość zgodna z badaniem laboratoryjnym; Szerokość włókna: min. 1,3mm; Kolor zielony: min 2 odcienie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-12, godzina: 12:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-18, godzina: 12:00, 

Ogłoszenie nr 565597-N-2020 z dnia 2020-07-23 r.

Gmina Miejska Koło: PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO NA STADIONIE PRZY UL. SPORTOWEJ 12 W KOLE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Koło, krajowy numer identyfikacyjny 31162088000000, ul. ul. Stary Rynek  1 , 62-600  Koło, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2610252, 2610230, e-mail zamowienia.publiczne@kolo.pl, faks 632 722 984.
Adres strony internetowej (URL): http://www.kolo.pl/

Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.kolo.pl; www.bip.kolo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej w postaci papierowej
Adres:
Gmina Miejska Koło, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, Punkt Obsługi Mieszkańca

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO NA STADIONIE PRZY UL. SPORTOWEJ 12 W KOLE
Numer referencyjny: ZP.27110.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ulicy Sportowej 12 w Kole wraz z montaż lamp oświetleniowych. 2. Inwestycja zlokalizowana jest w Kole na ulicy Sportowej 12. 3. DANE OGÓLNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:(opis przedmiotu zamówienia – zakres i ilości robót do wykonania należy rozpatrywać w nawiązaniu do przedmiaru robót). 1) Wykonanie robót rozbiórkowych całej powierzchni istniejącego boiska i innych elementów przyległych do tego boiska. W tym: wywiezienie gruzu z rozbiórki i gruntu z wykopów, 2) Wykonanie boiska piłkarskiego z wyposażeniem tj.: następującego zakresu robót: a) Usunięcie wierzchniej warstwy istniejącej nawierzchni o gr. 20 i powierzchni 7776,00 m2 b) Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, c) Wykonanie nasypu z piasku grubego różnoziarnistego o wysokości 40 cm na powierzchni 7776,00 m2. d) Ułożenie geowłókniny separacyjno – filtracyjnej 350g/m2 na powierzchni 8337,00m2. e) Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubego różnoziarnistego o grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu na powierzchni 7140,00 m2 f) Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego sortowanego granitowego o frakcji 4,0 – 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 15 cm uzyskanej po zagęszczeniu na powierzchni 7140,00 m2, g) Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego sortowanego granitowego o frakcji 0,0 – 4,0 mm o grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu na powierzchni 7140,00 m2, h) Wykonanie obrzeży betonowych 8x30cm na ławach z betonu B-20 na długości 346,00 m. i) Dostarczenie i ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej o wys. włókna 60mm do stosowania na boiskach piłkarskich wraz z zasypaniem granulatem EPDM w kolorze szarym i piaskiem kwarcowym w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym.  Zakres minimalnych wymaganych parametrów i cech dla sztucznej trawy: Wysokość włókna: min 60mm max 62mm; Ilość pęczków min. 8900/m2; Ilość włókien: min. 106.000/m2; Waga całkowita: min. 3000 g/m2; Waga włókna: min. 1700 g/m2; Grubość włókna: min. 360 mikronów; Dtex: min 15.500 dtex; Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu: min. 100N/100mm; Wyrywanie pęczka po starzeniu: min. 75N; Przepuszczalność wody przez kompletny system: min. 890 mm/h; Typ trawy: monofil; Rodzaj trawy: 100% polietylen; Trawa tuftowana; Podkład lateksowy; Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w kolorze szarym, ilość zgodna z badaniem laboratoryjnym; Szerokość włókna: min. 1,3mm; Kolor zielony: min 2 odcienie.  W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz potwierdzenia wymaganych minimalnych cech i parametrów dla oferowanej nawierzchni Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona złożenia próbek oraz niżej wymienionych dokumentów: Próbka oferowanej trawy z etykietą producenta o wymiarach min 25cm x 15 cm; Próbka oferowanego granulatu EPDM z recyklingu z etykietą producenta min 200 g; Kompletny raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni i wypełnienia, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com); Kompletny raport z badań laboratoryjnych dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia potwierdzający zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 oraz potwierdzający wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań na zgodność z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality; Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta; Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia (piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu); Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię; Raport z badań testu Lisport XL na min 18.000 cykli zgodnie z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015); Aktualny certyfikat Quality dla nawierzchni; Producent trawy musi posiadać status minimum licencjonowanego przez FIFA. 3) Wykonanie robót w zakresie utwardzenia nawierzchni ciągu pieszo – jezdnego tj.: następującego zakresu robót: a) Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża; b) Wykonanie krawężników betonowych 15x30cm na ławach z betonu B-15 na długości 167,00 m; c) Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubego różnoziarnistego o grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu na powierzchni 661,00 m2; d) Wykonanie warstwy podbudowy betonowej z betonu B15 o grubości warstwy 15 cm po zagęszczeniu na powierzchni 661,00 m2; e) Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo – jezdnego z bezfazowej betonowej kostki brukowej koloru grafitowego gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm na powierzchni 661,00 m2. 4) Wykonanie piłkochwytów z wyposażeniem o długości 84 mb i wysokości 6 m. 5) Wykonanie robót związanych z elektryczną instalacją oświetleniową zewnętrzną tj. montażowych wg następującego zakresu robót: a) Kopanie rowów, układanie rur ochronnych, układanie przewodu YAKXS 5x25 mm na długości 270 m, układanie przewodu YAKXS 5x16 mm na długości 90 m, wykonanie uziemienia poziomego na długości 270,00 m i pionowego w ilości 6 szt., zasypanie wykopów, montaż rozdzielnicy – szafki elektrycznej zewnętrznej wolnostojącej; b) Montaż 6 masztów oświetleniowych kompletnych o wys. H=14m z fundamentami i głowicami, waz z kompletem przewodów i złączek elektrycznych oraz uziemień; c) Montaż 30 naświetlaczy LED – oprawa 615 W wraz z kompletem montażowym i złączkami. 6) Wykonanie robót w zakresie odwodnienia boiska tj. następującego zakresu robót: a) Wykonanie robót ziemnych w tym: wykopów, zasypek rurociągów i studni, zasypania i zagęszczenia wykopów; b) Wykonanie rurociągów z rur PVC SN8 ze ścianką litą na długości 364,00m; c) Ułożenie sączków drenarskich z rur z tworzyw sztucznych Dn 125mm w otulinie z geowłókniny wraz z wykonaniem ich obsypki z kruszywa kamiennego łamanego sortowanego granitowego o frakcji 16-31,5mm w korytach o szerokości 40 cm wyłożonych geowłókniną separcyjno - filtracyjną, nietkaną, igłowaną o gramaturze 350g/m2 na długości 770,00 mb; d) Montaż 22 szt. studzienek kanalizacyjnych Fi 425mm z tworzyw sztucznych; e) Montaż 6 szt. studni rewizyjnych z kręgów betonowych z pokrywą żeliwną D400 o średnicy 600 mm. 7) Wykonanie robót w zakresie utwardzenia terenu pod ciąg pieszy tj. następującego zakresu robót: a) Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża; b) Wykonanie obrzeży betonowych 8x30cm na ławach z betonu B-15 na długości 122,00 m; c) Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubego różnoziarnistego o grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu na powierzchni 169,00 m2; d) Wykonanie warstwy podbudowy betonowej z betonu B15 o grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu na powierzchni 169,00 m2; e) Wykonanie nawierzchni ciągu pieszego z bezfazowej betonowej kostki brukowej koloru grafitowego gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm na powierzchni 169,00 m2. 8) Wykonanie robót w zakresie utwardzenia terenu pod piłkochwytami tj. następującego zakresu robót: a) Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża; b) Wykonanie obrzeży betonowych 8x30cm na ławach z betonu B-15 na długości 138,00 m; c) Wykonanie warstwy podbudowy betonowej z betonu B15 o grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu na powierzchni 169,00 m2; d) Wykonanie nawierzchni pod piłkochwytami z bezfazowej betonowej kostki brukowej koloru grafitowego gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm. na powierzchni 110,00 m2. 9) Dostawa wyposażenia obiektu w urządzenia sportowe tj. bramki do piłki nożnej 7,32x2,44m z siatką, zakup, transport, montaż, wykonanie fundamentów betonowych z osadzeniem tulei (zgodnie z zaleceniami wybranego producenta dla podłoża gruntowego z piasku średniego). 10) Wykonanie strefy bezpieczeństwa tj. wykonanie plantowania, humusowania i obsiania strefy szerokości 2 m wokół boiska sportowego na powierzchni 692,00 m2. 4. Wszystkie urządzenia wchodzące w skład wyposażenia muszą posiadać wymagane atesty, deklaracje i certyfikaty dopuszczające do stosowania na obiektach sportowych. 5. Wskazane jest aby Wykonawca do oferty dołączył kosztorys ofertowy wykonany metodą kalkulacji szczegółowej z podaniem cen jednostkowych. 6. Przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą dokumentacji projektowej składającej się z dokumentacji technicznej, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 7. Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną w celu zapoznania się z istniejącymi warunkami w jakich będzie wykonywał roboty budowlane. 8. Wykonawca winien uwzględnić w oferowanej cenie również koszty związane z obowiązkami, które będą na nim spoczywały: 1) Zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanego zakresu. 2) Wykonawca będzie zobowiązany w ramach oferowanej ceny zatrudnić kierownika budowy, który winien spełniać wymagania i pełnić obowiązki określone w Prawie budowlanym oraz powierzyć kierowanie robotami osobom posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 3) Odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych prac. 4) Zaopatrzenie budowy w energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków i utylizacja odpadów. 5) Ponoszenie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków i utylizacji odpadów. 6) Zapewnienie dozoru placu budowy. 7) Opracowanie powykonawczej dokumentacji technicznej. 8) Przekazanie stosowanych atestów na wbudowane materiały. 8. Pozostałe warunki i obowiązki stron zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 9. Wymagane jest udzielenie przez Wykonawcę na wykonane prace 5 letniej gwarancji. 10. Wykonawca w ramach oferowanej ceny, w terminie od 9 do 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy dokona uzupełnienia nawierzchni trawiastej granulatem EPDM z recyklingu w kolorze szarym (identycznym jak zastosowano wcześniej) do ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym dla wykonanej nawierzchni trawiastej.

II.5) Główny kod CPV: 45212200-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-06-30

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca obowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. przy czym w związku z finansowaniem zadania ze środków zewnętrznych wymagane jest aby ≈ 45 % robót zostało wykonane w 2020 r. Pozostałe ≈55% winno być wykonane w 2021 r. Zamawiający informuje, że w 2020 roku mogą zostać wykonane i zafakturowane roboty za kwotę nie przekraczającą wartości 1.200.000,00 zł brutto.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wymagane posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 2.500.000,00 zł,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wymagane warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert samodzielnie, w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej, albo na podstawie pisemnego zobowiązania innego podmiotu, zdobyli doświadczenie zawodowe, które obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z budową, przebudową obiektów sportowych w ramach których realizowano nawierzchnie ze sztucznej trawy o wartości minimum 1.500.000 zł brutto. Zamawiający dopuszcza zsumowanie maksymalnie dwóch zamówień o niższej wartości. b) Wykonawca dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi tj. - kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; - kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; - kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga wskazania w ofercie osoby kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej wraz z informacjami dotyczącymi doświadczenia, które stanowi kryterium oceny ofert.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 2) dokumentów wymienionych w pkt 1) w odniesieniu do podmiotów, na których zasobach Wykonawca polega, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1. pkt .1) i .2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w ust 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 5. Wykonawca ma obowiązek wskazać w treści składanego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia adres strony internetowej ogólnodostępnej i bezpłatnej, z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie pobrać powyższy dokument.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 2.500.000,00 zł wraz z potwierdzeniem opłacenia należnych składek wymaganych na dzień składania ofert, 2) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykonawcy zobowiązani są udokumentować posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej (rozumianych jako doświadczenie zawodowe), uzyskanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert samodzielnie, w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej, albo na podstawie pisemnego zobowiązania innego podmiotu, które obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z budową, przebudową obiektów sportowych w ramach których realizowano nawierzchnie ze sztucznej trawy o wartości minimum 1.500.000 zł brutto. Zamawiający dopuszcza zsumowanie maksymalnie dwóch zamówień o niższej wartości. 3) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawcy zobowiązani są udokumentować dysponowanie osobami, które posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach niezbędnych do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia publicznego, tj.: a) kierownik budowy – uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej; b) kierownik robót – uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; c) kierownik robót – uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia że oferowane nawierzchnie spełniają wymagane przez Zamawiającego warunki dotyczące parametrów określonych w przedmiocie zamówienia Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży: a) Próbkę oferowanej trawy z etykietą producenta o wymiarach min 25cm x 15 cm; b) Próbkę oferowanego granulatu EPDM z recyklingu z etykietą producenta min 200 g. c) Kompletny raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni i wypełnienia, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com); d) Kompletny raport z badań laboratoryjnych dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia potwierdzający zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 oraz potwierdzający wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań na zgodność z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality; e) Kartę techniczną oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta; f) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia (piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu); g) Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię; h) Raport z badań testu Lisport XL na min 18.000 cykli zgodnie z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015); i) Aktualny certyfikat Quality dla nawierzchni; j) Dokument potwierdzający status producenta trawy. Producent trawy musi posiadać status minimum licencjonowanego przez FIFA.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zgodnie z art. 22a ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty powyższy dokument, w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, do załączenia do oferty dokumentu ustanawiającego pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w prawie zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający pełnomocnika musi być złożony w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionej kopi . 3. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 4. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę/y niewymienioną/e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionej kopi. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz Zamawiającego wadium w wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form lub kilku z nich: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Kole w BZ WBK 1 Oddział w Kole Nr 92 1090 1203 0000 0000 2000 1636 odpowiednio z dopiskiem „wadium – Przebudowa boiska piłkarskiego.”


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
Cena    60,00
Gwarancja    10,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do kierowania robotami budowlanymi    30,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W zakresie terminu realizacji zamówienia w przedstawionych poniżej przypadkach wystąpienia opóźnień strony umowy ustalą nowe terminy realizacji: 1) w przypadku pisemnego wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót na czas określony o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót, 2) jeżeli jego wydłużenie wynika z przyczyn dotyczących Zamawiającego lub działania siły wyższej, 3) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia istotnych zmian projektowych i wynikających z nich opóźnień w związku z koniecznością uzyskania stosownych decyzji, zezwoleń, 4) wstrzymanie robót lub wystąpienie przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn niezależnych od stron, 5) niedotrzymania terminu wprowadzenia przez Zamawiającego na teren robót, jeżeli zajdą uzasadnione okoliczności, uniemożliwiające wprowadzenie na teren robót w terminie określonym Umową, 6) konieczności wykonania robót nieprzewidzianych Umową, a koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 7) wykrycie w miejscu prowadzenia robót niezinwentaryzowanych urządzeń lub sieci podziemnych, 8) przerwania realizacji prac budowlanych przez właściwe organy administracji rządowej, samorządowej bądź prawomocnym wyrokiem sądu, bez winy Wykonawcy. 9) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, w tym sytuacji spowodowanych zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19. 2. W zakresie zmiany kierownika budowy Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy, którego doświadczenie zawodowe podlegało ocenie punktowej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, iż nowo proponowana osoba posiada nie mniejsze doświadczenie niż wykazane dla kierownika budowy w złożonej ofercie. 3.Zmiana inspektora nadzoru. 4. Zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy możliwe jest wyłącznie w okolicznościach, o których jest mowa w umowie i które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust 1e ustawy Pzp. 5. Strony umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w art. 15r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 i 567) wprowadzonego ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) stosowne oświadczenia lub dokumenty wymienione w przywołanym przepisie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-12, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski - zgodnie z SIWZ rozdz. IX ust 2.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie oraz dokona ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowlano-montażowych (CAR) na czas realizacji Inwestycji, w tym: wykonywanych prac, robót budowlanych, urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem przedmiotu Umowy na sumę nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia określona w ofercie.


Dokumentacja_przetargowa_BOISKO 
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe